Vereniging

De vereniging heeft ten doel met al haar ten dienste staande middelen steun te verlenen aan de Ernst Sillem Hoeve te Lage Vuursche, het ontmoetings- en ontspanningcentrum van de YMCA, een en ander in de ruimste zin. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het bekend geven aan het werk van het YMCA en aan de mogelijkheid tot ontmoeting en ontspanning die de Ernst Sillem Hoeve biedt, het uitgeven van een orgaan en het werven van fondsen.
Per 1-1-2008 merkt de Belastingdienst de Vereniging aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een samenvatting van ons jaarverslag kunt u hier vinden.

Leden

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering is vastgesteld.

Doel

Al sinds 1939 verenigt de VVSV mensen die willen meeleven met de Ernst Sillem Hoeve en een bijdrage willen leveren aan de groei en bloei van dit prachtige huis.
De VVSV verleent geldelijke bijdragen aan activiteiten van de YMCA die op de Ernst Sillem Hoeve plaatsvinden. Met geld van de “Vrienden” is er in de loop der jaren ook veel bijgedragen om voorzieningen die niet uit de exploitatie betaald konden worden, toch te realiseren. Het prachtige zwembad is een mooi voorbeeld; na jaren van sparen werd het zwembad in 1991 geopend en met geld van de VVSV in 2006 gerenoveerd. In 2006 werd ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan als cadeau de herinrichting van de voortuin aangeboden. Eveneens zijn er in het park diverse bomen te vinden die geplant konden worden door een bijdrage van de VVSV.

Financieel beleid

Het vermogen van de VVSV bestaat uit een legaat en het saldo van 80 jaar beleid. 
De opbrengst uit het legaat wordt gebruikt voor de bekostiging van de publiciteit en de instand­houding van de vereniging. Hierdoor kunnen de contributies worden gebruikt voor de doelstelling. 
Bijdragen worden gegeven aan programma’s van de YMCA in de Ernst Sillem Hoeve en aan investeringen in de Ernst Sillem Hoeve die vooral ten goede komen aan deelnemers aan deze activiteiten.

 

Staat van baten en lasten 

  2018 2017  2016  2015  2014  2013 
(in euro) €            
             
BATEN            
             
Contributies en giften 4.980 4.072 6.773 6.022 7.922 6.273
Renteopbrengsten 2.951 2.950 2.954 3.047 3.170 3.228
             
Totaal der baten 7.931 7.022 9.727 9.069 11.092 9.501
             
             
LASTEN             
             
Kosten Hoeve Nieuws 399 345 340 501 2.400 2.853
Bijdrage Vereniging YMCA 293 3.000 2.975      
Ondersteuning YMCA Lage Vuursche 9.076 1.200 4.706 1.025 23.136 4.593
Overige kosten 303 641 282 195 511 1.001
             
Totaal van de lasten 10.071 5.186 8.303 1.721 26.047 8.447
             
Resultaat 2.140- 1.836 1.424 7.348 14.955- 1.054
Naar boven